OC a terminy

4 stycznia 2018

Jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, na skutek którego pojawią się wyraźne szkody- majątkowe czyli materialne, bądź osobowe, a więc niematerialne, pokrzywdzony zawsze ma prawo ubiegać się o pozyskanie stosownej kwoty w ramach rekompensaty za wyrządzone mu krzywdy. W tym zakresie istnieją przepisy prawne, które bardzo pozytywnie odnoszą się wobec poszkodowanych, lecz trzeba mieć świadomość, że aby uzyskać określone sumy pieniężne, wnioskodawca musi trzymać się odgórnie ustalonych terminów.

Formalności w przypadku dochodzenia roszczeń o wypłatę odszkodowania z racji posiadania polisy OC nie brak. Jedną z nich jest przestrzeganie właściwych dat. Zacznijmy od tego, że zmotoryzowani stanowiący właścicieli pojazdów muszą zawrzeć umowy OC najpóźniej w dniu dokonywania rejestracji swego wozu. Jeżeli zaś kierowca ten wymóg zlekceważy, wówczas musi liczyć się z faktem, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć na niego karę za zwłokę. Jeżeli natomiast z winy nieubezpieczonego kierowcy dojdzie do wypadku, wszelkie straty będzie musiał pokryć ze swej własnej kieszeni.

Kolejnym ważnym terminem wiążącym się z OC okazuje się data wypowiedzenia umowy. Wedle przepisów, zmotoryzowany musi dostarczyć towarzystwu ubezpieczeniowemu prawidłowo sporządzony dokument najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem się oficjalnego okresu obowiązywania umowy dotychczasowej.

Oblicz składkę